Wat is Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij het spel gebruikt wordt om een kind vooruit te helpen. Volwassenen praten over wat hen bezighoudt, kinderen spelen daarover. Het spelen wordt daarom in de therapie gebruikt als communicatiemiddel tussen kind en therapeut.

In het spel kunnen kinderen hun emoties uiten, afrekenen met gebeurtenissen uit het verleden die hen boos, verdrietig of angstig maken en oefenen met nieuwe vormen van gedrag. Met behulp van speltherapie krijgt een kind de mogelijkheid om zijn wereld opnieuw en op een meer positieve manier te ervaren. Het uiteindelijke doel van de therapie is dat de problemen verdwijnen of weer hanteerbaar worden voor het kind en het gezin. Het kind en zijn omgeving kunnen weer varen op eigen kompas.

Er zijn grofweg drie probleemgebieden te onderscheiden

1. Traumatische ervaringen, zoals:
 • Verlies van belangrijke personen.
 • Verandering van de thuissituatie of gezinssamenstelling.
 • Mishandeling of daarvan getuige zijn.
 • Ziekte, een handicap of psychiatrische problematiek van het kind zelf of gezinsleden.
 • Nare gebeurtenissen zoals een ongeluk, pesten, oorlog.
2. Emotionele problemen, zoals:
 • Problemen met het uiten van gevoelens als angst, boosheid, verdriet.
 • Te weinig zelfvertrouwen.
 • Een negatief zelfbeeld.
 • Hechtingsproblemen.
3. Sociale problemen, zoals:
 • Moeilijkheden in de omgang met leeftijdgenootjes niet kunnen samenspelen, pesten, teruggetrokken gedrag.
 • Moeilijkheden in de omgang met volwassenen(gedragsproblemen, slecht luisteren).

Waarom Speltherapie

Speltherapie is een hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid tot het beleven van nieuwe ervaringen en helpt het kind om emotioneel en cognitief nieuwe inzichten te verwerven. Zij verwoordt en benoemt wat ze ziet en geeft zo betekenis aan wat het kind speelt.

Wanneer dat nodig is, brengt de speltherapeut structuur aan. Voor het therapeutisch proces is het belangrijk dat continuïteit en voorspelbaarheid zoveel mogelijk gewaarborgd zijn. Daarom komt een kind wekelijks, zo veel mogelijk, op een voor hem of haar vast tijdstip naar de spelkamer. Jonge kinderen bij voorkeur in de ochtend, de oudere kinderen 's middags. Een spelsessie duurt 60 minuten. Afhankelijk van de problematiek en de leeftijd van het kind kan de duur van een speltherapeutische behandeling sterk variëren van 5 tot 10 sessies. De inschatting wordt voorafgaand aan de behandeling met u besproken.

Welke leeftijd

Speltherapie is geschikt voor kinderen van 3 t/m 13 jaar (of met een vergelijkbare ontwikkelingsleeftijd).

De spelkamer

De therapie vindt plaats in de spelkamer. Die is zo ingericht dat het kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressie-materiaal te spelen: verkleedspullen, gezelschapsspellen, een zand- en watertafel, poppen, dieren, voertuigen, teken- en knutselmateriaal, bouwmaterialen, etc. Hoe gaat de therapeut te werk? De therapeut volgt het kind in zijn spel, brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel en/of speelt mee. De speltherapeut sluit aan bij de initiatieven van het kind, leert de speeltaal van het kind begrijpen en ondersteuning te geven bij het uiten en verwerken van problemen.

Wat is speltherapie?
Informatie voor ouders en verwijzers

Soms zitten kinderen zo in de knel, dat ze hun draai niet meer kunnen vinden:

 • snel prikkelbaar
 • snel ruzie maken
 • teruggetrokken of juist drukker dan normaal
 • slapen slecht
 • hebben onverklaarbare buikpijn of hebben een andere lichamelijke klacht
 • plassen weer in bed
 • huilen snel en veel
 • angstig dromen
 • kunnen zich moeilijk concentreren
 • faalangstig
 • weinig zelfvertrouwen

Speltherapie kan dan helpen.

Aanmelding

Ouders/verzorgers kunnen zelf contact opnemen met de speltherapeut. U heeft niet perse een indicatie of verwijzing nodig. Tijdens het eerste gesprek stellen we vast wat precies het probleem is en aan welke doelen gewerkt gaat worden.

* Wanneer ouders gescheiden zijn, wordt er naar gestreefd om beide ouders bij de behandeling te betrekken. De verzorgende ouder heeft de plicht om de andere ouder te informeren en consulteren. Raadpleeg hiervoor ook de beroepscode van de NVVS.

Een behandelplan maken

De speltherapeut bekijkt, samen met de ouders/verzorgers, aan welke doelen er gewerkt kan worden en stelt na een drietal spelobservaties een behandelplan op. Aan de hand van de bevindingen wordt een verslag gemaakt, waarin is opgenomen of speltherapie hulp kan bieden en op welke wijze. Als zowel de ouders, als het kind instemmen met de behandeling, wordt de speltherapie opgestart.

Het einde van de therapie

De therapie wordt afgebouwd als het kind zonder therapeutische hulp verder kan of als andere hulp nodig is.


Wat is speltherapie?
Informatie voor kinderen

Bij speltherapie mag je elke week een uur spelen in de spelkamer. Je kunt er tekenen, iets bouwen, knutselen en met lego spelen. Er zijn spelletjes, verkleedkleren, een zandtafel, een kasteel met ridders en een poppenhuis. En nog veel meer!

Waarom ga je naar speltherapie?

Soms gebeurt er iets naars. Je wordt bijvoorbeeld gepest of hebt steeds ruzie. Je ouders gaan scheiden of er is iemand doodgegaan. Of je bent al een tijdje bang of boos maar je weet eigenlijk niet waarom. We spelen altijd jouw spel. Jij bent voor mij de belangrijkste persoon. We moeten elkaar eerst goed leren kennen en dan langzaam maar zeker leer je beter met je problemen om te gaan. Je wordt er sterker door.

Waarom ga je naar speltherapie?

Ogenschijnlijk kleine zaken kunnen een grote invloed hebben op het welbevinden van het kind. Vooral in de beginfase van een therapie kan het voorkomen dat een kind heftiger gedrag gaat vertonen dan dat ouders gewend zijn. Dat betekent dat de therapie zijn werk doet en dat het kind op zoek gaat naar een nieuwe balans. Het is daarom belangrijk dat er een goede communicatie is tussen therapeut en ouder. Een kort telefoontje of e-mail een dag voorafgaande aan de therapie is voldoende om informatie door te geven.

Soms is het prettig om tussen de oudergesprekken door wat langer met de speltherapeut te spreken. Wanneer u vermoedt dat u langer tijd nodig heeft dan 10 minuten (maar minder dan 20 minuten) dan kunt u een telefonisch consult afspreken.

Informatie Speltherapie

Wanneer kiest u voor speltherapie voor uw kind:

Of wanneer verwijst u een kind naar speltherapie? Soms zitten kinderen zo in de knel, dat ze hun draai niet meer kunnen vinden:

 • ze zijn prikkelbaar
 • maken snel ruzie
 • zijn teruggetrokken
 • of juist drukker dan normaal
 • slapen slecht
 • hebben onverklaarbare buikpijn of hebben een andere lichamelijke klacht
 • plassen weer in bed
 • huilen snel en veel
 • dromen angstig
 • kunnen zich moeilijk concentreren
 • of zijn faalangstig
Speltherapie kan dan helpen.

Werkwijze:

Ouders/verzorgers kunnen zelf contact opnemen met de speltherapeut. Zij kan aangeven of er een verwijs brief nodig is. Elders op de site vind u diverse praktijken voor speltherapie. Verblijft het kind in een instelling dan zal de verwijzing daar plaatsvinden.

De speltherapeut maakt kennis met de ouders/verzorgers en het kind zelf. In overleg met de ouders vindt contact plaats met school, naschoolse opvang en eventuele andere hulpverleners van het kind. De speltherapeut bekijkt, samen met de ouders/verzorgers, aan welke doelen er gewerkt kan worden en stelt na een aantal spelobservaties een behandelplan op. Omdat een goede samenwerking met de ouders/verzorgers een positieve invloed heeft op het verloop van de therapie, is regelmatig contact belangrijk.

De therapie wordt afgebouwd als het kind zonder therapeutische hulp verder kan of als andere hulp nodig is.

De trainers zijn:

Al onze trainers zijn opgeleid door Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten (NVVS)

 • Bertha van den Brink

Kosten:
 • Intakegesprek: Kosteloos bij start van speltherapie
 • Spelobservatie: € 70,00 - per sessie (60 minuten)
 • Speltherapie: € 70,00 - per sessie (60 minuten)
 • Oudergesprek: € 70,00 - per sessie (60 minuten)
 • Telefonisch consult: € 20,00 - per consult (langer dan 10 minuten, Max. 20 min).

Vergoedingen via aanvullende verzekering is mogelijk, informeer bij uw eigen verzekering.
Niet op tijd afgezegde afspraken worden doorberekend. Op tijd is 24 uur van tevoren.